REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

  1. Strona główna
  2. Lifestyle
  3. Karta podarunkowa
  4. REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

I. Postanowienia ogólne i definicje

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty Podarunkowej.

 1.2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Karta Podarunkowa, Karta - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w centrum handlowym, dla którego został wydany, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

 Administrator programu - Flex-e-vouchers Limited będącą spółką prawa brytyjskiego, wpisana do rejestru spółek prowadzonym dla Anglii i Walii (Registrar of Companies for England and Wales) pod numerem 03983439, z siedzibą przy 28 West Street, LU6 1TA, Dunstable Bedfordshire. Flex-e-vouchers Limited wydaje Karty Podarunkowe na podstawie licencji uzyskanej od MasterCard International Inc.

Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Administratora programu Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Administratorowi programu środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.

Posiadacz – osoba fizyczna, która weszła w posiadanie Karty Podarunkowej poprzez jej zakup lub została jej ona przekazana przez Nabywcę.

Akceptant – podmiot, który przyjmuje płatność przy użyciu Karty Podarunkowej i wyraża zgodę na ten sposób zapłaty za Towary lub usługi.

Paragon – niefiskalny dokument będący potwierdzeniem zapłaty za zasilenie Karty Podarunkowej.

Informacja o Karcie – zaświadczenie zawierające szczegółowe informacje o Karcie Podarunkowej, tj.  okres ważności Karty, kwoty zdeponowane na Karcie oraz kod aktywacyjny w przypadku kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”.

Opóźniona Aktywacja – sposób wydawania Karty Podarunkowej, w którym Karta jest zasilona określoną kwotą, ale jest nieaktywna. Nabywca lub Posiadacz może aktywować Kartę poprzez Kod Aktywacyjny w punkcie informacji Centrum Handlowego, poprzez infolinię lub online. Opcja niedostępna dla kart zakupionych przez internet dla Centrów Handlowych, które nie posiadają możliwości zakupu karty w Centrum Handlowym.

Kod Aktywacyjny – 6-cyfrowy ciąg znaków służący do aktywacji Karty w przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją” lub w przypadku Kart zakupionych przez internet.

Transakcja Łączona –zapłata za Towar lub usługę przy wykorzystaniu kilku form płatności.

Towary – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Centrum Handlowym.

Centrum Handlowe – centrum handlowe, którego nazwa jest umieszczona na Karcie Podarunkowej, w którym znajdują się Akceptanci.

 II. Zakup Karty Podarunkowej

 2.1. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe - w zależności od Centrum Handlowego - w Centrum Handlowym lub na stronie internetowej www.flex-e-card.pl lub na stronie internetowej Centrum Handlowego (informacja o dostępnym kanale sprzedaży Kart dla danego Centrum Handlowego  jest możliwa do uzyskania w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 - stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci)

 2.2. Administrator programu zobowiązuje się do przekazania Nabywcy zakupionej przez Nabywcę Karty Podarunkowej, a następnie do zapewnienia możliwości jej realizacji w Centrum Handlowym, dla którego została wydana. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Administratorowi programu środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Karty oraz do realizacji Karty Podarunkowej w oznaczonym terminie ważności Karty.

2.3. Deklarowana kwota zasilenia Karty Podarunkowej może być opłacana:

a) za pomocą gotówki, kartą płatniczą lub przelewem w przypadku kart nabywanych w Centrum Handlowym, z zastrzeżeniem, że w zależności od decyzji Centrum Handlowego, w którym Karta jest zasilana, opcje płatności mogą się różnić (informacja o dostępnej dla danego Centrum Handlowego metodzie płatności dostępna jest w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 - stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci), lub

b) za pomocą przelewu w przypadku zakupu online.

W przypadku płatności przelewem Nabywca zobowiązany jest do dokonania przelewu na wskazany przez Administratora programu rachunek bankowy, a Karty Podarunkowe zostaną wydane Nabywcy w Centrum Handlowym, dla którego wydawana jest dana Karta, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Administrator programu informuje Nabywcę o możliwości odbioru Karty w sposób uzgodniony z Nabywcą. Karta może zostać również przesłana przez Administratora Programu na wskazany przez Nabywcę adres. Koszty przesyłki pokrywa Nabywca.

2.4. Maksymalna wartość zasilenia kart zakupionych w Centrum Handlowym i przez internet to 1000 PLN a minimalna to 30 PLN.

2.5. Karta Podarunkowa zakupiona w Centrum Handlowym zostanie aktywowana najpóźniej w ciągu 30 minut od jej zakupu. W przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”, Karty są aktywowane za pomocą Kodu Aktywacyjnego przez Posiadacza w dowolnym czasie, nie później niż 12 miesięcy od jej zakupu. 

2.6. Karta Podarunkowa zakupiona przez internet jest aktywowana za pomocą Kodu Aktywacyjnego, który zostanie wysłany na adres email podany podczas zakupu Karty. Nabywca lub Posiadacz może korzystać z Karty natychmiast od momentu jej aktywacji. Termin ważności Karty będzie wynosić 12 miesięcy od daty jej zakupu.

2.7. Wraz z Kartą Nabywca otrzyma:

-  Paragon;

- Informację o Karcie.

2.8. Saldo dostępnych środków na Karcie Podarunkowej nie może być zwiększone poprzez ponowne jej zasilenie. Po wykorzystaniu dostępnego limitu kwotowego Kartę Podarunkową należy zniszczyć. 

 III. Użytkowanie Karty Podarunkowej

3.1. Kartą Podarunkową można posługiwać się w celu zapłaty za Towary i usługi wyłącznie u Akceptantów znajdujących się w Centrum Handlowym, dla którego została wydana Karta, akceptujących płatności kartami MasterCard z zastrzeżeniem, że w sporadycznych przypadkach, w niektórych Centrach Handlowych Karta może nie być honorowana u niektórych Akceptantów  (informacja o liście najemców niehonorujących Karty jest dostępna w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 - stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci).

3.2. Przy użyciu Karty Podarunkowej nie można dokonywać wypłat gotówki z bankomatu lub zapłaty za Towary lub usługi świadczone za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu, internetu ani innych transakcji, przy których Posiadacz nie jest obecny.

3.3. Środki gromadzone na Karcie nie podlegają oprocentowaniu.

3.4. Karta jest nieimienna i może być przekazana drugiej osobie, która staje się jej Posiadaczem.

3.5. Posiadacz może płacić za Towary lub usługi z wykorzystaniem Karty Podarunkowej do wysokości aktualnego salda dostępnych na Karcie środków.

3.6. Przy zapłacie za nabywane Towary lub usługi z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów lub usług jest niższa od aktualnej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3.7. W przypadku, gdy cena Towarów lub usług nabywanych przez Posiadacza z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zdeponowanych na niej środków, Posiadacz zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej. Posiadacz winien przy tym poinformować Akceptanta o aktualnym saldzie na Karcie. Akceptant może odmówić wykonania Transakcji Łączonej, jeżeli nie udostępnia tego sposobu płatności.  

3.8. Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów w Centrum Handlowym, dla którego została wydana. Niewykorzystane środki pozostają na Karcie Podarunkowej do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności Karty Podarunkowej.

3.9. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej będzie odejmowana od znajdujących się na niej środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej. Wartość dokonanej transakcji zostanie przekazana Akceptantowi.

3.10. Transakcja dokonywana u Akceptanta jest autoryzowana przez Posiadacza poprzez złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji.

3.11. Transakcji przy użyciu Karty nie dokonuje się poprzez podanie kodu PIN ani zbliżenie Karty do czytnika zbliżeniowego.   

3.12. Transakcji przy użyciu Karty nie dokonuje się w kasach samoobsługowych.

3.13. Transakcje dokonane są w złotych.

3.14. Termin ważności Karty Podarunkowej oraz saldo dostępnych środków można sprawdzić w następujący sposób:

a) dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci);

b) odwiedzając stronę internetową Administratora programu:  www.flex-e-card.pl;

c) w Centrum Handlowym, w którym Karta została zakupiona;

d) skanując kod QR widoczny na odwrocie karty smartfonem.

3.15. Po upływie 12 miesięcy od zakupu Karta Podarunkowa traci ważność, a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem pkt. 5.2.

3.16. Posiadacz ma prawo połączyć środki znajdujące się na kilku Kartach Podarunkowych, których termin ważności jeszcze nie upłynął, w punkcie informacji Centrum Handlowego lub w Biurze Parkingu Centrum Handlowego. Za połączenie środków znajdujących się na kilku Kartach zostanie pobrana opłata zgodna z Tabelą Opłat zamieszczoną w pkt. VIII niniejszego Regulaminu. Nie jest możliwe połączenie środków z Karty zakupionej przez internet dla Centrum Handlowego, które nie posiada możliwości zakupu Karty w Centrum Handlowym.

3.17. Posiadacz ma prawo dokonania zwrotu Towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej, jeżeli polityka zwrotów danego Akceptanta na to pozwala. Środki wrócą na Kartę Podarunkową w ciągu 5 dni roboczych.

3.18. Posiadacz oraz Nabywca Karty nie są uprawnieni do wykupu środków z Karty Podarunkowej.

 IV. Utrata lub uszkodzenie Karty

4.1. Administrator programu nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nieleżących po stronie Administratora programu.

4.2. Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego zastrzeżenia Karty w przypadku:

- utraty Karty;

- kradzieży Karty;

- podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty;

- zniszczenia Karty.

4.3. Zastrzeżenie Karty jest dokonywane przez Posiadacza telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu 022 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci).

4.4. Posiadacz jest zobowiązany podać dane Karty, które widnieją na Informacji o Karcie w celu dokonania jej zastrzeżenia. Jeżeli Posiadacz nie jest w stanie podać wystarczających danych (co będzie skutkowało niemożliwością odnalezienia Karty w systemie Administratora programu), Karta nie zostanie zastrzeżona.   

4.5. Zastrzeżenie Karty jest równoznaczne ze zgłoszeniem prośby o wydanie Karty zastępczej.

4.6. Karta zastępcza zostanie wydana w Centrum Handlowym, w którym została zakupiona Karta lub zostanie dostarczona pod wskazany adres w przypadku kart zakupionych przez internet dla Centrum Handlowego, które nie posiada możliwości zakupu Karty w Centrum Handlowym. Karta zastępcza zostanie zasilona kwotą dostępną na Karcie w chwili jej zastrzeżenia, z zastrzeżeniem, że z kwoty tej zostanie potrącona opłata w wysokości 20 zł (zgodnie z Tabelą Opłat zamieszczoną w p. VIII Regulaminu).

4.7. Po zastrzeżeniu Karty nie ma możliwości dokonywania transakcji przy jej użyciu.

4.8. W przypadku odzyskania zastrzeżonej Karty należy ją niezwłocznie zniszczyć.

 V. Wygaśnięcie ważności Karty Podarunkowej

5.1. Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia zakupu lub od dnia jej aktywacji w przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”. Po tym czasie Posiadacz traci prawo do użytkowania Karty, a środki na niej pozostałe – z zastrzeżeniem punktu 5.2 - 5.5 - przepadają. 

5.2. Posiadacz ma prawo do wznowienia Karty Podarunkowej (tj. wygasłych środków na Karcie) w ciągu 90 dni, licząc od dnia utraty jej ważności.

5.3. Posiadacz może wnioskować o wznowienie Karty Podarunkowej wraz z pozostającymi na niej środkami poprzez dokonanie zgłoszenia w następujący sposób:

-   wysyłając wniosek na adres email : karta@flex-e-card.pl

- telefonując pod numer Biura Obsługi Klienta (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci)

5.4. Prośby o wznowienie Karty Podarunkowej są rozpatrywane przez Administratora programu w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. Posiadacz otrzyma informacje na temat decyzji o wznowieniu Karty w taki sam sposób, w jaki dokonał zgłoszenia.

5.5. Posiadacz może korzystać ze wznowionej Karty przez okres kolejnych 3 miesięcy licząc od dnia jej wznowienia. 

5.6. Opłata za wznowienie Karty wynosi 20 zł. (wg Tabeli Opłat w p. VIII Regulaminu). Opłata zostanie potrącona z kwoty środków na wznowionej Karcie.

 VI. Odpowiedzialność i obowiązki

6.1. Wraz z Kartą Nabywca jest zobowiązany do przekazania Posiadaczowi  Informacji o Karcie.

6.2. Posiadacz jest zobowiązany do:

-   przestrzegania niniejszego Regulaminu;

- zabezpieczenia Karty przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem lub przywłaszczeniem przez inne osoby;

- niezwłocznego zastrzeżenia Karty, gdy zachodzi taka konieczność (wg pkt. 4.2.);

- sprawdzenia zgodności szczegółów transakcji przed dokonaniem jej autoryzacji.

6.3. Posiadacz ponosi pełną odpowiedzialność za:

- autoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty Podarunkowej;  

- nieautoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty do czasu jej zastrzeżenia w przypadku, gdy Posiadacz doprowadził do nich umyślnie lub gdy nieautoryzowana transakcja doszła do skutku w wyniku rażącego zaniedbania przez Posiadacza obowiązków określonych w Regulaminie.

6.4. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje przy użyciu Karty do czasu jej zastrzeżenia maksymalnie do kwoty 200 zł. Nie dotyczy to transakcji, do których Posiadacz doprowadził umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania obowiązków określonych w Regulaminie.

 VII. Reklamacje

7.1. Posiadacz ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty, uszkodzenia mechanicznego lub innego uszkodzenia uniemożliwiającego użytkowanie Karty, powstałych przed jej zakupem przez Nabywcę. Reklamacji dokonuje się drogą mailową kontaktując się z  Biurem Obsługi Klienta: karta@flex-e-card.pl. 

7.2. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.   

7.3. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Administratora programu w terminie 30 dni od daty przesłania reklamacji przez Posiadacza. Posiadacz zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w formie pisemnej na adres (tym adres e-mail) wskazany w reklamacji.

7.4. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłowe używanie Posiadacz jest zobowiązany do dostarczenia Administratorowi programu reklamowanej Karty Podarunkowej . W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator programu wyda Posiadaczowi nową Kartę Podarunkową zasiloną kwotą stanowiącą równowartość środków zgromadzonych na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Administratorowi programu. Okres ważności Karty Podarunkowej będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty Podarunkowej.

 VIII.  Tabela Opłat

Opłata za wydanie Karty Podarunkowej - BRAK

Opłata za wznowienie Karty Podarunkowej - 20 zł.

Opłata za wydanie Karty Zastępczej - 20 zł.

Opłata za połączenie środków z kilku Kart Podarunkowych - 5 zł za połączenie środków z pierwszej Karty, 1 zł. za połączenie środków z drugiej i z każdej kolejnej Karty

 IX.  Postanowienia końcowe

9.1. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

9.2. Karta Podarunkowa jest objęta zakresem zastosowania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 z późn. zm.).

9.3. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

9.4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Centrum Handlowego, dla którego jest wydawana Karta Podarunkowa z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

9.6. Administrator programu może zastrzec Kartę w przypadku:

- naruszenia przez Posiadacza postanowień niniejszego Regulaminu;

- wystąpienia przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty.

9.7. Administrator programu i Posiadacz będą starali się rozwiązywać wszelkie spory na mocy porozumienia między Stronami. Spory, które nie mogą być rozwiązane w ten sposób, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Posiadacza. 

 

Regulamin korzystania z portalu Flex-e-card oraz zakupu kart w sklepie internetowym

Kim jesteśmy?
Właścicielem i administratorem portalu Flex-e-card dostępnego pod adresem www.flex-e-card.pl jest Flex-e-vouchers Limited z siedzibą przy 13 Telfords Yard, 6-8 The Highway, Wapping, London, E1W 2BS.

Kontakt

Kontakt z Administratorem portalu jest możliwy w następujący sposób:
Mailowo: karta@flex-e-card.pl
Telefonicznie, pod numerem: +48 22 490 69 23
Za pośrednictwem formularza na stronie www.flex-e-card.pl
Pisząc na adres: Flex-e-vouchers Limited. 13 Telfords Yard, 6-8 The Highway, Wapping, London, E1W 2BS

Do czego służy portal Flex-e-card

Portal Flex-e-card umożliwia wyszukiwanie i zamawianie Kart Podarunkowych, a także innych produktów. Pozwala także na sprawdzanie sald i pobieranie wyciągów z Kart Podarunkowych zamówionych za pośrednictwem portalu lub zakupionych bezpośrednio u naszych klientów.

Flex-e-card nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani straty pośrednie i bezpośrednie, następcze ani żadne inne, wynikające z posługiwania się Kartami Podarunkowymi ani żadnymi innymi zamówionymi u nas produktami. Ponadto Flex-e-card nie udziela gwarancji na towary i usługi zakupione za pośrednictwem Kart Podarunkowych w sklepach sieciowych i u innych sprzedawców, ani też nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem ani żaden inny aspekt towarów lub usług nabytych za pośrednictwem Karty Podarunkowej zamówionej poprzez portal Flex-e-card.

Zastrzeżenie

Niniejszy Regulamin określa warunki dostępu i korzystania z portalu Flex-e-card. Wejście na portal, korzystanie z jego wyszukiwarki i innych funkcjonalności jest tożsame z przyjęciem tych warunków bez ograniczeń i zastrzeżeń.

Flex-e-card dołoży starań, aby informacje zamieszczane na portalu były dokładne. Niemniej, Flex-e-card nie udziela żadnych gwarancji ani żadnych innych zapewnień co do treści zamieszczanych na portalu, w tym gwarancji domniemanych i innych dotyczących przydatności czy adekwatności zarówno tych treści, jak i systemów wykorzystywanych do obsługi portalu i procedur stosowanych do realizacji zamówień i płatności. Flex-e-card nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i bezpośrednie, następcze ani żadne inne wynikające z przeszukiwania i korzystania z portalu ani informacji udostępnianych czy pozyskiwanych za pośrednictwem portalu ani też z oświadczeń, pominięć ani nieścisłości w treści i/lub grafice zamieszczonej na portalu.

Flex-e-card dołoży starań, aby portal był wolny od danych i wirusów niebezpiecznych dla sprzętu, oprogramowania i własności Użytkownika. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie, następcze i inne wynikające z uzyskiwania dostępu do portalu, przeszukiwania go, korzystania z niego i pobierania zawartych na nim treści.

Portal Flex-e-card jest domeną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, przeznaczoną do użytku osób fizycznych i innych podmiotów. Administrator i Posiadacz Karty będą starali się rozwiązywać wszelkie spory na mocy porozumienia między Stronami. Spory, które nie mogą być rozwiązane w ten sposób będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Posiadacza Karty Podarunkowej. Flex-e-card nie gwarantuje przydatności i adekwatności portalu i jego treści dla Użytkowników z innych obszarów geograficznych. Użytkownicy z innych obszarów geograficznych uzyskują dostęp do portalu i korzystają z portalu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Są oni także odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

Niniejszy Regulamin nie ma wpływu na ustawowe uprawnienia Użytkownika. Więcej informacji na temat tych uprawnień uzyskać można w lokalnych urzędach ochrony konsumenta, departamentach inspekcji handlowej lub biurach informacji obywatelskiej.

Prawa autorskie, znaki towarowe i własność intelektualna

Użytkownicy mogą korzystać z portalu, przeszukiwać go i drukować zawarte na nim treści wyłącznie dla własnych, niekomercyjnych celów, zgodnie z przeznaczeniem portalu, określonym w niniejszym Regulaminie. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, powielania i sprzedaży treści i/lub innych materiałów zamieszczanych na portalu w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu.

Kody oprogramowania, koncepty, wzory, marki, logotypy, grafika i cała treść tekstowa umieszczona na portalu stanowi własność Flex-e-card i/lub innych przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych reprezentowanych na portalu. Ani Flex-e-card ani inni przedsiębiorcy, osoby fizyczne i prawne reprezentowane na portalu nie udzielają osobom trzecim zgody ani licencji na wykorzystywanie lub powielanie treści portalu, w tym kodów oprogramowania, konceptów, wzorów, marek, logotypów, grafiki ani całości treści tekstowej bez uprzedniej pisemnej zgody Flex-e-card i/lub innych przedsiębiorców i osób reprezentowanych na portalu, posiadających tytuł własności lub prawa do korzystania z przedmiotów Własności Intelektualnej.

Regulamin Kart Podarunkowych

Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także z odrębnymi Regulaminami wydawania i korzystania z określonych Kart Podarunkowych i innych zamawianych u nas produktów przed złożeniem zamówienia. Użytkownik powinien upewnić się przed złożeniem zamówienia i rozpoczęciem korzystania z Kart Podarunkowych zamówionych za pośrednictwem Flex-e-card, czy odpowiadają mu warunki danego Regulaminu.

Zmiany w Regulaminie

Flex-e-card zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, Flex-e-card odpowiednio zaktualizuje także treść portalu z natychmiastowym skutkiem. Wprowadzone zmiany będą mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do funkcjonalności i zamówień złożonych już po aktualizacji, tzn. nie będą obowiązywać z mocą wsteczną.

Flex-e-card dołoży starań, aby zapewnić aktualność Regulaminu wydawania i korzystania z Kart Podarunkowych i innych produktów reklamowanych na portalu. Przed złożeniem zamówienia i rozpoczęciem korzystania z produktów Użytkownik powinien jednak upewnić się u Wydawcy, czy odpowiada mu treść Regulaminu i/lub ograniczeń mających zastosowanie w odniesieniu do określonych produktów.

Składanie i potwierdzanie zamówień

Składanie zamówień odbywa się poprzez wybranie odpowiednich produktów i przejście na stronę zamówienia. Nabywca podaje dane umożliwiające realizację zamówienia, a następnie dokonuje płatności. Jeśli Nabywca dysponuje kodami promocyjnymi, uprawniającymi go do rabatu na określone produkty, powinien wprowadzić te kody przed podaniem danych do płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu otrzymania należności.

Po realizacji zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem. Wiadomość przesłana do Użytkownika zawiera szczegółowe dane dotyczące zamówionych produktów, wybranej formy dostawy, dane zamawiającego oraz określenie sposobu płatności. Nabywca powinien dokładnie sprawdzić wszystkie informacje zawarte w e-mailu i poinformować nas o zauważonych błędach i nieścisłościach, a także zgłosić ewentualne pytania. W razie potrzeby w sprawach zamówienia Administrator może skontaktować się z Nabywcą mailowo lub telefonicznie.

Flex-e-card może w określonych przypadkach odmówić realizacji zamówienia. Administrator skontaktuje się wówczas z Użytkownikiem, w celu wyjaśnienia przeszkód uniemożliwiających realizację zamówienia. Możliwa jest również sytuacja, w której zamówienie zostaje odrzucone na etapie zakupu lub płatności. Użytkownik, który złożył zamówienie, a nie otrzymał potwierdzenia, powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem portalu.

Flex-e-card dokłada starań, aby produkty reklamowane na stronie były dostępne w sprzedaży, jednak nie gwarantuje takiej dostępności. Jeśli zamówione przez Użytkownika produkty mają być niedostępne tymczasowo lub bezterminowo, Administrator poinformuje o tym Nabywcę mailowo lub telefonicznie. Flex-e-card nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, następcze i inne wynikłe z niedostępności produktów reklamowanych na portalu.

Nabywca, który życzy sobie otrzymać fakturę, powinien zaznaczyć odpowiednie pole na stronie zamówienia. W takim przypadku faktura zostanie wysyłana mailem wraz z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku nieotrzymania zamówionej faktury lub pytań dotyczących faktury, należy skontaktować się z Administratorem portalu.

Płatności i bezpieczeństwo

Flex-e-card akceptuje wyłącznie płatność przelewem. Bezpieczeństwo wszystkich informacji przekazywanych w ramach zamówienia oraz płatności kartą zapewnia 128 bitowy certyfikat SSL, chroniący zarówno dane osobowe, jak i dane karty kredytowej. Maksymalna wartość zasilenia w przypadku kart zakupionych przez Internet to 1000 PLN a minimalna to 30 PLN.

1. Płatność przelewem
W przypadku płatności przelewem bankowym Użytkownik otrzymuje od nas e-mail z wstępnym potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie to zawiera dane rachunku bankowego Flex-e-card, na który należy przekazać należność. Wypełniając formularz polecenia przelewu, w polu Tytuł przelewu należy podać numer wstępnego potwierdzenia.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie płatności na właściwy rachunek bankowy Flex-e-card. Zamówienie zostanie potwierdzone po uznaniu rachunku Flex-e-card należną kwotą. Flex-e-card będzie zobowiązany świadczyć usługi na rzecz Użytkownika nie wcześniej niż po zaksięgowaniu należności na rachunku Flex-e-card. Po otrzymaniu należności Flex-e-card rozpocznie realizację zamówienia, a po ukończeniu realizacji wyśle Użytkownikowi potwierdzenie.

2. Zwrot kosztów
Flex-e-card zwraca wpłacone kwoty wyłącznie pierwotnemu nabywcy Karty Podarunkowej. Więcej informacji na temat trybu składania wniosków o zwrot kosztów i obowiązujących ograniczeń znaleźć można w punkcie VI Regulaminu wydawania i korzystania z danej Karty Podarunkowej.

Dostawa
W trakcie składania zamówienia Użytkownik jest informowany o dostępnych formach dostawy i ich koszcie.

1. Dostawa pod wskazany adres

Karty Podarunkowe zakupione na portalu Flex-e-card i opłacone przelewem bankowym mogą zostać wysłane na inny adres aniżeli adres osoby kupującej.   

Zamówienia, za które płatność zostanie zaksięgowana do godziny 11:00 (od poniedziałku do piątku) są wysyłane tego samego dnia co zaksięgowanie płatności. Zamówienia, za które płatność zostanie zaksięgowana po godzinie 11:00 (od poniedziałku do piątku) są wysyłane następnego dnia od dnia zaksięgowania środków. Zamówienia nie są wysyłane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

W przypadku, gdy towary zostaną zagubione w transporcie, Nabywcy przysługuje prawo do otrzymania towarów zastępczych .

Nabywca, który nie otrzyma zamówionych produktów, powinien niezwłocznie skontaktować się z Flex-e-card. Jeśli towary zostaną uznane za zagubione, Flex-e-card dostarczy Nabywcy towary zamienne i zwróci się do przewoźnika o zwrot kosztów z tego tytułu.

2. Click and Collect

Serwis Click and Collect pozwala na zakup Kart Podarunkowych drogą internetową i odbiór we wskazanym centrum handlowym.

Karta Podarunkowa może zostać odebrana w centrum handlowym po 24 godzinach od złożenia zamówienia oraz maksymalnie w ciągu 12 miesięcy. Karta będzie ważna przez 12 miesięcy od dnia jej odbioru. Zamówienia, które nie zostaną odebrane w ciągu 12 miesięcy od dnia ich złożenia stracą ważność i Nabywca nie będzie miał możliwości ich odbioru. Nabywca otrzyma instrukcję odbioru Karty wraz z kodem na wskazany przy zamówieniu adres email. W celu odbioru Karty Nabywca powinien zgłosić się do punktu informacji danego centrum handlowego wraz z otrzymanym kodem. Opcja ta nie jest dostępna dla wszystkich centrów handlowych.    

Aktywacja Karty Podarunkowej
Karty Podarunkowe zamawiane za pośrednictwem Flex-e-card wymagają aktywacji po przesłaniu ich Nabywcy. Wynika to wyłącznie ze względów bezpieczeństwa i pomaga zapobiegać wykorzystaniu Kart przez nieuprawnione osoby trzecie, które weszły w ich posiadanie w drodze kradzieży lub oszustwa. Przed dokonaniem zakupu Nabywca informowany jest drogą mailową o tym, że dana Karta Podarunkowa wymaga aktywacji, oraz otrzymuje instrukcje dotyczące procedury aktywacyjnej wraz z potwierdzeniem. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące aktywacji Kart Podarunkowych należy kierować do zespołu obsługi klienta.

Polityka prywatności
Flex-e-card dba o prywatność swoich klientów. Administratorem danych osobowych jest firma Flex-e-vouchers. Nadzór nad prawidłową ochroną danych przez Flex-e-vouchers sprawuje Information Commissioner będący brytyjskim organem zajmującym się ochroną danych osobowych.